Roaring Rhapsody

October 18, 2021

Rhapsody in Blue

Asheville Symphony

Darko Butorac, conductor

Xiayin Wang, piano