An American in Paris — The Musical

June 4, 2019

The Tony-Award winning Gershwin musical comes to Zhengzhou!