Lunar New Year

January 2, 2020

Rhapsody in Blue

New York Philharmonic

Long Yu, conductor

Haochen Zheng, piano